Nowa edukacja

szkoła

Alternatywna edukacja zaczyna się coraz bardzie rozwijać na terenie Polski. Koncepcje nauczania i wychowania dzieci zgodnie z założeniami Celestyna Freineta, Marii Montessori, czy Rudolfa Steinera zyskują coraz więcej zwolenników, którzy starają się implementować rozwiązania do polskiego szkolnictwa. Coraz większą popularność zyskują zielone szkoły i przedszkola, gdzie dzieci i młodzież dużą część dnia spędzają na dworze. Założeniem placówek, działających w takim duchu jest kształtowanie idei otwartości na świat i dużej ciekawości tego, co się wokół dzieje.

2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Empatii. Podmiotowe traktowanie i szacunek dla własnych potrzeb i uczuć, a także potrzeb i emocji innych osób stanowią podstawę komunikacji opartej na empatii – NVC (ang. Nonviolent Communication). Twórcą NVC jest M. Rosenberg (psycholog), którego podejście do budowania relacji i radzenia sobie z konfliktami, zostało zaadaptowane na wielu płaszczyznach i jest stale odnoszone do różnych kontekstów (zawodowych, społecznych, rodzinnych, politycznych). Dialog oparty na rozszyfrowywaniu potrzeb (zaspokojonych lub niezaspokojonych) stanowi podstawę budowania efektywnej relacji z drugim człowiekiem, a także skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Warto zauważyć, że zwiększa się liczba przedszkoli oraz szkół podstawowych, które swoje cele statutowe opierają na budowaniu relacji w duchu empatii.

Pierwsze empatyczne szkoły prowadzone zgodnie z założeniami NVC zaczęły powstawać w Danii. W Agedrub została założona pierwsza taka placówka, w której oprócz planu nauczania i realizacji treści programowych pedagodzy zwracają również uwagę na to, aby komunikacja była wyrażana „językiem serca”, a nie „językiem szakala”. Zagraniczne doświadczenia edukacyjne pozwalają stwierdzić, że wykorzystanie empatycznego dialogu w szkole znacznie zmniejsza ilość zachowań agresywnych i przemocowych wśród uczniów.

W Polsce działa wiele placówek, które w swoje założenia statutowe wpisują NVC. Jedną z nich jest Trójmiejska Szkoła Podstawowa, która została powołana „do życia” przez członków Stowarzyszenia Strefa Porozumienia Bez Przemocy. Pomysłodawcom Modelowej Żyrafiej Szkoły Podstawowej zależy, aby uczniowie mieli przestrzeń do rozwijania własnych pasji i zainteresowań, a także doświadczali wpływu na treści zajęć szkolnych. Priorytetem działania Szkoły jest budowanie relacji z dzieckiem (uczniem), a nie presja i rywalizacja w osiąganych wynikach podczas nauki szkolnej.

Informacje pochodzą ze strony strefapbp.pl/zyrafia-osada