Amber Gold – jak odzyskać pieniądze?

Amber Gold - jak odzyskać pieniądze

mjaniec (Flickr)

Kilka tysięcy osób, które ulokowały swe pieniądze (nierzadko ogromne sumy) w Amber Gold szuka obecnie informacji co należy zrobić, by je odzyskać.

Możliwości jest kilka. Niektóre z nich nie gwarantują nic prócz długoletnich i kosztownych procesów, z których może zupełnie nic nie wynikać. Inne pozwolą odzyskać choć część pieniędzy.

Oto one:

  • zerwanie lokaty

W przypadku Amber Gold przedterminowe zerwanie lokaty jest niestety kosztowne. Trzeba się bowiem liczyć ze stratą 20-30% kapitału. Wydaje się jednak, że mimo tak znaczącej straty, zerwanie lokaty jest najlepszą decyzją z możliwych. Nie można bowiem być pewnym, że w wyniku postępowania sądowego odzyskamy całą kwotę. A nawet jeśli, trzeba by odliczyć od niej poniesione koszty sądowe no i oczywiście rzecz niewymierną – nerwy, towarzyszące całej sprawie. Dobrze jest więc to sobie w miarę spokojnie przekalkulować.

  • oczekiwanie na wygaśnięcie lokaty

Można też poczekać na wygaśnięcie lokaty, licząc na to, że spółka do tego czasu nie zbankrutuje.

  • złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Jeśli mimo wygaśnięcia lokaty lub zerwania jej, pieniądze nie wpłynęły na konto klienta Amber Gold, należy zgłosić sprawę do gdańskiej prokuratury (zawiadomienie można złożyć w każdej prokuraturze, jednak, jako że Amber Gold ma siedzibę w Gdańsku, złożenie zawiadomienia bezpośrednio w gdańskiej prokuraturze przyspieszy postępowanie).

  • dołączenie do pozwu zbiorowego

Wszelkie informacje o przygotowywanym pozwie zbiorowym znaleźć można na stronie http://kancelariakrakow.com/blog/?p=284. Wiele osób zdecydowało się już na ten krok. Trzeba jednak pamiętać, że koszty pozwu zbiorowego są bardzo duże, a traci on sens w przypadku ogłoszenia likwidacji spółki na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego.

Z CZYSTO PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Sposób postępowania wierzycieli spółki Amber Gold sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jest uzależniony od tego, jakie kroki prawne co do majątku Spółki zostały podjęte. Na stronie internetowej Spółka ogłosiła, że podjęła decyzję o swojej likwidacji, nie wskazując w szczególności czy chodzi o uchwałę rozwiązującą spółkę, czego konsekwencją jest „likwidacja” w trybie kodeksu spółek handlowych, czy też o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Te dwie „likwidacje” różnią się między sobą zasadniczo.

Likwidacja w trybie kodeksu spółek handlowych dokonywana jest przez samą spółkę, której działalność ma być w toku likwidacji nakierowana przede wszystkim na spłacenie wierzytelności. Likwidatorami są sami członkowie zarządu i to oni likwidację przeprowadzają. Spółka znajdująca się w opisywanej sytuacji może zostać np. pozwana o zapłatę. Tak więc każdy poszkodowany w sprawie (wierzyciel) Amber Gold ma prawo pozwać Spółkę o zapłatę kwoty, która przysługuje mu na podstawie zawartej umowy.

Zupełnie inaczej sytuacja będzie się przedstawiała, jeżeli została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację jej majątku. Postępowanie będzie wówczas nieco bardziej skomplikowane, a interesy wierzycieli załatwiane na samym końcu. W takim wypadku bowiem, z dniem ogłoszenia upadłości zarząd traci wpływ na majątek Spółki. Pieczę nad nim przejmuje syndyk masy upadłości. W opisywanym trybie, zaspokojenie wierzytelności może odbywać się wyłącznie w oparciu o ustawę „Prawo upadłościowe i naprawcze”, która określa szczególne zasady zaspokajania wierzycieli: najpierw zaspokajane są koszty postępowania, potem należności podatkowe, należności ZUS, dopiero na końcu „zwykłe” wierzytelności. Tak więc przede wszystkim urzędy, sprawy „zwykłych” wierzycieli rozpatrywane będą potem. Złożenie powództwa o zapłatę po ogłoszeniu upadłości nie jest dopuszczalne. Osoby, które mają wobec Spółki roszczenia będą musiały zgłosić swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, w terminie wyznaczonym przez Sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

OSTATNIE INFORMACJE

Z informacji ujawnionych ostatnio przez media wynika, że wniosek o ogłoszenie upadłości Amber Gold rozpoznawany jest przez Sąd w Gdańsku. Wynika stąd, że „likwidacja” Spółki będzie przebiegać na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, a wierzyciele będą zmuszeni podjąć próbę odzyskania pieniędzy zgłaszając przysługujące im wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Dokładniejsze informacje na ten temat, takie jak termin i miejsce zgłaszania wierzytelności oraz inne wpisy dotyczące wszelkich ruchów spółki, odnaleźć można w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Ogłoszenie rozwiązania spółki i otwarcie likwidacji opublikowane zostaną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dostępnym w każdym Sądzie Rejonowym oraz w Internecie. Należy go więc pilnie śledzić, by nie przegapić ewentualnego terminu zgłaszania wierzytelności.

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego publikowane są na stronie imsig.pl. Na szczęście nie ma tu konieczności przekopywania się przez wszystkie informacje. Można subskrybować wybrany kanał informacyjny, w tym przypadku będzie to Amber Gold. Powiadomienia o nowych wpisach będą przysyłane na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Najlepiej śledzić ogłoszenia dotyczące wszystkich „Amberów Goldów”. Uwzględnić zatem należy:

AMBER GOLD USŁUGI spółka z o.o., Gdańsk 80-755 Długie Ogrody 8-14 KRS 415860

AMBER GOLD spółka z o.o. Gdańsk 80-755 Długie Ogrody 8-14 KRS 322228

AMBER GOLD spółka akcyjna Gdańsk 80-755 Długie Ogrody 8-14 KRS 415403

AMBER GOLD OBSŁUGA spółka z o.o. Gdańsk 80-755 Długie Ogrody 8-14 KRS 409393

AMBER GOLD INVEST spółka z o.o. Gdańsk 80-750 Spichrzowa 15 KRS 310211

POSTĘPOWANIE KARNE?

Można także wystąpić na drogę postępowania karnego i zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tyle że droga ta nakierowana jest bardziej na ukaranie winnego ewentualnego przestępstwa niż na zwrot pieniędzy wierzycielom. Jeśli sąd uzna winę spółki może ewentualnie zobowiązać ją do wypłaty wierzycielom należnych im pieniędzy. Jak łatwo się jednak domyślić, droga ta jest długa i bardzo niepewna.

Złożyć takie zawiadomienie można ustnie lub pisemnie w każdym komisariacie policji, delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy prokuraturze, a także listownie lub internetowo. Zawiadomienia listowne kierować należy na adres Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk.

Zawiadomienia internetowe wysyłamy na adres mailowy: prokuratura@gdansk.po.gov.pl .

W zawiadomieniu znaleźć się muszą: dane pokrzywdzonego, okoliczności zawarcia umowy (wraz ze wskazaniem terminów zawarcia i wygaśnięcia umowy), kserokopie lub skany dokumentów, informacja o nieprawidłowościach, będących przyczyną naszego zawiadomienia oraz o swoich roszczeniach w związku z tym. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu gdańskiej prokuratury: (58) 321-20-00.

The following two tabs change content below.

Ewa Wzietek

Ostatnie wpisy Ewa Wzietek (zobacz wszystkie)