Związki partnerskie w Polsce? Nie tym razem

polskie sejm - związki partnerskie

deepobserveron_ (Flickr)

Jak okazało się po ostatnich głosowaniach w Sejmie, związki partnerskie nie zostaną na razie zalegalizowane w naszym kraju. Polacy najwyraźniej nie są przygotowani na takie zmiany, dlatego wszystkie trzy projekty związane z tą kwestią zostały odrzucone. Jak przyznają ci, którzy głosowali za prawem do zawierania związków zarówno hetero, jak i homoseksualnych, największą szkodą jest fakt, że odrzucenie projektów zamyka furtkę do poważniejszej dyskusji na ten temat.

Sprawa odrzucenia projektów dotyczących związków partnerskich jest tym ciekawsza, że zrezygnowano też z projektu Platformy Obywatelskiej, przeciwko któremu głosowało aż 46 posłów należących właśnie do tego ugrupowania politycznego. Eksperci podkreślają, że obnaża to problemy PO, której członkowie mają tak różne poglądy. Dodają przy tym, że może to przełożyć się na spadek poparcia dla partii, wynikający ze zmniejszającego się zaufania do ugrupowania, które jest tak zróżnicowane pod względem światopoglądowym.

O to, by umożliwić dalsze rozmowy na temat związków partnerskich, apelował przed głosowaniem premier Donald Tusk. Zaznaczał, że politycy powinni umożliwić parom homoseksualnym godne życie, m.in. właśnie poprzez danie prawa do zalegalizowanych związków. Apel premiera i głosy przeciwko projektowi ze strony członków PO pokazują, że nie jest on autorytetem nawet dla posłów działających z ramienia tego ugrupowania, co dla partii rządzącej może być prawdziwym ciosem.

Część polityków przypomina, że nawet, gdyby przegłosowano którykolwiek z projektów, to zalegalizowanie związków partnerskich wciąż byłoby niemal niemożliwe. Instytucja małżeństwa jest dokładnie określona przez Konstytucję RP i nie zostało tam wspomniane nic o małżeństwach homoseksualnych. Oznacza to, że gdyby rząd zechciał uznać prawo do takich związków, wymagałoby to zmiany całej ustawy zasadniczej. Inni dodają, że argumenty, jakoby legalizacja związków partnerskich godziła w politykę prorodzinną są bezsensowne. Zauważają, że w innych krajach, np. w Holandii, gzie małżeństwa homoseksualne są dozwolone przez prawo, sytuacja niemal wszystkich rodzin jest znacznie lepsza, niż ma to miejsce w naszym kraju. Dlatego też, pomiędzy legalnością małżeństw osób tej samej płci a interesami rodzin nie ma żadnego związku.