Dochodzenie praw pracowniczych przed sądem

Jeżeli zostałeś zwolniony z pracy i uważasz, że stało się to bezzasadnie – możesz dochodzić sprawiedliwości. Sprawę rozstrzygnie sąd.

W Polsce prawo dotyczące takich problemów zostało skonfigurowane ze świadomością faktu, że nie ma tu równowagi stron i pracownik jest w sporze z pracodawcą stroną słabszą. Odnośne przepisy znajdują się głównie w kodeksie pracy, jednak istotne są również niektóre zapisy m. in. z kodeksu postępowania cywilnego. Dotyczą one sytuacji regulowanych stosunkiem pracy (istotne jest więc, aby z pracodawcą łączyła Cię umowa o pracę, a nie umowa cywilno-prawna np. zlecenia).

Należy pamiętać, że proces wypowiadania pracy musi się odbywać według pewnych ustalonych reguł. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie Cię o tym na piśmie. Pismo to ma wskazywać przyczynę zwolnienia. Nie może ona być zbyt ogólna, ma być konkretna, a co więcej – rzeczywista. Nie jest to nieistotny element. Może decydować o szansach na wygraną w sądzie. Taka wygrana zaś wiąże się ze zrealizowaniem jednego z roszczeń:

– prawo do odszkodowania
– przywrócenie do pracy
– uznanie wypowiedzenia za nieobowiązujące

The following two tabs change content below.