WWK na plusie: dobre dane makroekonomiczne

poprawa sytuacji gospodarczej

Coraz więcej odczytów wskazuje na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce. Tym razem zadowalające były dane na temat Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury. Okazuje się, że w listopadzie wzrósł on o 1,7 pkt. Aż taka poprawa w stosunku do września b.r. sprawia, że WWK osiągnął poziom najwyższy od ok. 3 lat. To natomiast oznacza, że w niedalekiej przyszłości wyniki gospodarcze naszego kraju mają zacząć się poprawiać.

Ze wszystkich 9 elementów składających się na WWK w listopadzie aż 5 wykazywało poprawę, podnosząc wartość wskaźnika, a tylko 3 wpływały na jego spadek. Takie proporcje sprawiły, że udało się odnotować satysfakcjonujący wynik. W największym stopniu wartość wskaźnika rosła, dzięki dobrym rezultatom uzyskanym w zakresie nowych zamówień, jakie napłynęły do polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Na 22 branże w listopadzie, aż 20 zanotowało wzrost nowych zamówień. Najwięcej pojawiło się ich w firmach z branży komputerowej oraz w tych produkujących sprzęt elektroniczny. Jeśli natomiast chodzi o 2 branże, w których zauważono spadek, to były nimi branża odzieżowa i chemiczna.

Poza tym, na wzrost WWK wpływ miała zwyżka dynamiki zamówień krajowych. Pierwszy raz od wielu miesięcy wypadła ona lepiej od dynamiki zamówień zagranicznych. Według ekspertów, daje to duże szanse na wzrost popytu krajowego. Może być to powodowane faktem, że coraz wyższe są średnie wynagrodzenia miesięczne, a sytuacja materialna wielu gospodarstw domowych ulega polepszeniu. To skłania nas do wzmożonych zakupów i pozwala stymulować całą gospodarkę.

Wśród czynników powodujących obniżenie wartości WWK wymienia się wydajność pracy Polaków, poziom zapasów gotowych wyrobów w magazynach przedsiębiorstw, a przede wszystkim, zadłużenie gospodarstw domowych wynikające z niespłaconych jeszcze kredytów. Analitycy podkreślają jednak, że ogólna wartość długów Polaków spada, jednak problemem może być fakt, że jednocześnie obowiązują niskie stopy procentowe, a dla wielu obywateli jest to zachętą do zaciągania kolejnych pożyczek. Jeśli natomiast chodzi o wydajność pracy, wynika ona głównie z braku inwestycji. Z tego względu, przedsiębiorstwa nie są w stanie nabywać nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Choć wciąż pojawiają się czynniki obniżające WWK, to jednak zdecydowanie widać już poprawę w polskiej gospodarce. Poza samymi danymi, potwierdzają to także przedsiębiorcy, którzy coraz lepiej oceniają sytuację swoich firm. Poza tym, twierdzą oni, że poprawia się kondycja całego sektora przedsiębiorstw.