L4 musisz dostarczyć w terminie

Każda nieobecność pracownika w firmie musi być usprawiedliwiona. Co więcej, żeby nie naruszyć obowiązków zawodowych, musi być usprawiedliwiona w odpowiednim terminie.

Jeśli ten termin zostanie przekroczony pracodawca może mieć podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Dlatego zawsze należy informować pracodawcę, o każdym opuszczeniu pracy. W ten sposób sytuacja dla pracodawcy będzie jasna.

Niestawienie się w pracy z powodu choroby uniemożliwiającej wypełnianie obowiązków lub z powodu przyczyn losowych musi zostać odnotowane przez pracodawcę. Dlatego należy jak najszybciej się z nim skontaktować, najlepiej telefonicznie lub mailowo, a jeśli sytuacja na to pozwala nawet osobiście. Jeśli taki kontakt jest niemożliwy, można poinformować pracodawcę poprzez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty. Jeśli w pierwszym dniu nieobecności jest to niemożliwe, firmę należy powiadomić najpóźniej następnego dnia. Chyba, że firma ma swój wewnętrzny regulamin, który reguluje tę kwestię inaczej.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Oczywiście najpierw trzeba dać znać pracodawcy, że lekarz skierował nas na zwolnienie chorobowe, pracodawca powinien jednak otrzymać na to dowód. Zaświadczenie L4 należy dostarczyć nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. Można zrobić to osobiście lub przekazać je za pośrednictwem osoby trzeciej. W przypadkach kiedy jest to niemożliwe, można przesłać zaświadczenie pocztą. Czas zawiadomienia będzie równoznaczny z datą na stemplu pocztowym.

Nieterminowe dostarczenie L4 nie wiąże się wyłącznie z nieporozumieniem między szefem a pracownikiem. Konsekwencje są też finansowe. Po 7 dniu zwolnienia lekarskiego, w przypadku niedostarczenia L4, zasiłek wypłacany pracownikowi zminiejsza się o 25 proc.