Zawieszenie działalności gospodarczej

Polskie prawo chociaż dosyć opornie, to jednak staje się coraz przyjaźniejsze biznesowi. Jeszcze do niedawna zawieszenie działalności gospodarczej było dużo bardziej skomplikowane.

Zawieszenie działalności gospodarczej to możliwość dana dla przedsiębiorców, którzy wpadli w tymczasowe problemy finansowe lub świadczone przez nich usługi mają charakter sezonowy. W okresie, gdy mają problemy z opłacaniem składek i podatków, zamiast likwidować firmę, mogą na jakiś czas zawiesić jej działanie. Okres przewidziany przepisami z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to od 1 do 24 miesięcy. Po wznowieniu działalności od razu przysługuje prawo do jej ponownego zawieszenia.

Zawieszenie zaczyna obowiązywać od momentu złożenia wniosku lub w terminie późniejszym, wskazanym przez składającego. Nie może on być więc antydatowany. Złożyć go może każdy przedsiębiorca niezatrudniający, czyli taki, który w rozumieniu kodeksu pracy nie nawiązał stosunku pracy. Ograniczenie to nie dotyczy więc umów cywilnych, takich jak umowa o dzieło czy zlecenie.

Prawo zawieszenia działalności przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od tego czy są firmą jednoosobową, osobą fizyczną prowadzącą działalność, wspólnikiem spółki cywilnej jawnej lub partnerskiej (w tym przypadku to samo muszą zrobić wszyscy wspólnicy), fundacją lub innym podmiotem. Osoby fizyczne i wspólnicy wniosek kierują do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaś przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym – do sądu rejestrowego. Musi on być uzupełniony oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników. Jeśli wniosek nie jest składany osobiście, ale wysyłany pocztą, musi być uzupełniony w podpis poświadczony notarialnie. Można też przesłać go drogą elektroniczną. Dzięki zasadzie jednego okienka nie trzeba informować ZUS-u, GUS-u i urzędu skarbowego. Odpowiedni organ trzeba również poinformować o wznowieniu działalności.

Zwolnienia wynikające z zawieszenia przedsiębiorstwa:

  • zryczałtowany podatek dochodowy,
  • zaliczki na podatek dochodowy,
  • składanie deklaracji VAT,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • składki na ubezpieczenia zdrowotne (przedsiębiorca po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki traci prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej),
  • składki na ubezpieczenia rentowe lub emerytalne są dobrowolne (podejmując decyzję o rezygnacji z płacenia, należy pamiętać, że okres ten nie wliczy się do lat pracy uprawniających do emerytury).

W trakcie trwania okresu zawieszenia działalności przedsiębiorca może wykonywać niektóre czynności:

  1. przyjmowanie należności oraz regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia;
  2. czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  3. zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia.

W przypadku wydatków stałych przedsiębiorca musi wykazać, że muszą one być ponoszone w celu zachowania źródła przychodu. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej może też być poddany kontroli na przewidzianych zasadach, musi także brać udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych

The following two tabs change content below.