Wzrost gospodarczy w Polsce w 2015 będzie niższy do założeń

prognozy pkb dla polski

W projekcie do budżetu na rok 2015 rząd przyjął założenie 3,4 procentowego wzrostu gospodarczego dla polskiej gospodarki. Wypowiedziała się w tej kwestii Rada Polityki Pieniężnej, która opierając się na ostatnich prognozach i danych zakłada jednak tendencję spadkową.

Wzrost gospodarczy na świecie według RPP spowolni w przyszłym roku, co będzie miało bezpośrednie przełożenie również na naszą gospodarkę. Nastąpić ma znaczne obniżenie nakładów ma inwestycje z powodu niepewności w strefie euro i ogólnego obniżenia popytu światowego. Będzie to rzutowało na polski handel zagraniczny. RPP zakłada wzrost na poziomie do 3 procent, a głównym jego czynnikiem ma być popyt wewnętrzny. Dynamika funduszu płac w gospodarce ma być podobna do tegorocznej, zatrudnienie natomiast może wykazywać tendencję spadkową. Prognozowana przyszłoroczna inflacja ma wynieść 1,2 procent i w tej kwestii nie ma różnic między rządem a RPP.

Rada pozytywnie oceniła planowaną w budżecie stabilizację na poziomie 1 procenta deficytu sektora instytucji publicznych i administracyjnych oraz utrzymanie długu publicznego poniżej 43 procent PKB. Zaznaczyła jednakże, iż budżet zawdzięcza tę stabilizację w dużej mierze wprowadzonym w tym roku zmianom w systemie emerytalnym. Skutkowało to znacznym wzrostem przychodów w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przekazanie składek z OFE do ZUS obniżyło znacznie obsługę długu publicznego umożliwiając dofinansowanie innych zadań budżetowych. RPP podkreśla, że było to jednorazowe posunięcie, a w kolejnych latach wystąpi potrzeba zacieśnienia polityki fiskalnej przy użyciu zupełnie odmiennych instrumentów.

Nad przyszłoroczną ustawą budżetową pracuje obecnie Sejm, a dochody budżetowe zaplanowano w niej na blisko 297 mld 253 ml zł co stanowi zwyżkę o ok. 18 mld w stosunku do tego roku. Planowany przez resort finansów deficyt powinien zamknąć się w kwocie 46 mld 80 mln zł.