Polska będzie walczyć o złagodzenie restrykcji unijnych w sprawie CO2

Polska w UE

alex.ch, flickr

Przywódcy państw Unii Europejskiej, przyjęli w ubiegłym roku nowy pakiet klimatyczny na lata 2020 – 2030, w którym ograniczenie emisji dwutlenku węgla zmniejszono o 40%, a udział produkcji energii z Odnawialnych Źródeł Energii do 27%. Wprowadzono do niego mechanizmy solidarnościowe, pomagające państwom posiadającym wysokoemisyjną gospodarkę, w dostosowaniu się do pakietu.

Projekty ograniczenia emisji realizowane są przez EBI na zasadzie kredytów dla zadań spełniających warunki w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Europejski Bank Inwestycyjny będący własnością 28 państw unijnych podpisał umowy na kredyty w wysokości 77 mld euro.

Inwestycje w zielone technologie i realizowanie unijnych założeń klimatyczno-energetycznych, to główne zadania naszego przemysłu na najbliższe lata. Przygotowywany jest raport, w sprawie utworzenia rezerwy stabilizacyjnej (market stability reserve – MSR) dla unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2. Zaproponowana przez Komisję Europejską rezerwa – poprzez podniesienie cen pozwoleń na emisję dwutlenku węgla – ma wymusić na przemyśle, wdrażanie nowych energooszczędnych technologii i modernizację starego systemu.

Polska dąży do tego, by w ramach unijnego systemu pozwoleń na emisję, powstał fundusz wspierający najbardziej energochłonne gałęzie przemysłu. Wiceminister środowiska czyni starania, żeby wycofane i nieprzyznane pozwolenia emisyjne, utworzyły powyższy fundusz. Obecnie pozwolenia te szacuje się na wartość prawie 9 miliardów euro, przy cenie jednego pozwolenia poniżej 7 euro za tonę. W przypadku przyjęcia takiej propozycji, przedsiębiorstwa wytwarzające największą ilość CO2, mogłyby liczyć na więcej darmowych pozwoleń. Oszczędności z tego tytułu mogłyby przeznaczyć na inwestycje ograniczające emisje, co nie pozostaje bez znaczenia dla środowiska.

Polska zobowiązała się przed rozpoczęciem kolejnych negocjacji do przedstawienia propozycji utworzenia funduszu wspierającego, umożliwiającego rozdanie pozwoleń w nim zgromadzonych. Przedstawiciele państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, przystąpią w maju b.r. do kolejnej tury ustaleń, w celu osiągnięcia wspólnego porozumienia, dotyczącego redukcji emisji dwutlenku węgla.