CSR jako wspólna odpowiedzialność – konferencja

[INFORMACJA PRASOWA] Już 5 września 2011 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Konferencja „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE” zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Ministerstwo Gospodarki.

Od początku lipca 2011 roku Polska stoi na czele zjednoczonej Europy. Jest to doskonała okazja do poruszenia na forum międzynarodowym własnych doświadczeń, jak również przedstawienie propozycji działań do wykorzystania w procesie kształtowania kierunków polityki UE.

– W obliczu tak wielu globalnych wyzwań, takich jak starzenie się społeczeństw czy zanieczyszczenie środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Ministerstwem Gospodarki postanowiło zorganizować konferencję, która w pełnym zakresie uwypukli i wskaże wszystkie obszary społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w obliczu realizacji strategii „Europa 2020” – mówi Mirella Panek – Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W trackie konferencji będą miały miejsce dwie główne sesje plenarne pt.: „CSR w wizji i strategii” oraz „Raportowanie”, w trakcie których omawiane będą zagadnienia takie jak przyszłości europejskiej gospodarki, rola partnerów społeczno-gospodarczych w procesie zrównoważonego rozwoju oraz przedstawione zostaną najnowsze trendy w zakresie opracowywania raportów społecznych przy wykorzystaniu międzynarodowych standardów, w tym Global Reporting Initiative.

Wybitni specjaliści, m.in. Nicolas Bernier Abad z Komisji Europejskiej, Xavier Belison, Prezes Grupy Żywiec, Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki czy Paweł Olechowicz, Prezes Grupy Lotos będą dyskutować o działaniach jakie w najbliższej przyszłości powinien podjąć sektor prywatny, aby odpowiedzieć na szanse i zagrożenia wynikające z wyzwań rozwojowych.

Dyskusja będzie się również toczyła na temat propozycji zawartych w dokumencie „Europa 2020” – strategii UE na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju oraz raportu „Wizja 2050 WBCSD”, który wskazuje jaką drogę powinien obrać biznes, abyśmy osiągnęli stan zrównoważonego rozwoju do 2050 roku.

Równoległe będą odbywać się liczne sesje warsztatowe poruszające zagadnienia dialogu, ekonomii społecznej, innowacji, konsumentów, mierzenia i monitorowania CSR, odpowiedzialnego inwestowania oraz standardów zarządzania CSR.

Konferencja zostanie zorganizowana zgodnie z wykorzystaniem standardów zielonego wydarzenia. Oznacza to, że wszystkie podejmowane w związku z nią działania mają w jak najmniejszy sposób oddziaływać negatywnie na środowisko. Inicjatywa ta wpisuje się w założenia projektu „Zielona Prezydencja” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wspólne podjęcie działań w tym zakresie powinno przyczynić się do budowy pozytywnego wizerunku polskiej administracji oraz upowszechniania dobrych praktyk.

The following two tabs change content below.