Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014-2020)

UE Inteligentny Rozwój

Niedawno resort rozwoju regionalnego zakończył konsultacje na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to unijny program pomocy, który w latach 2014-2020 ma zastąpić dotychczas realizowany program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W głównej mierze PO IG skupiał się podniesieniu kompetencji wśród osób zajmujących się badaniami i rozwojem, finansowaniem laboratoriów i całej infrastruktury badawczo-rozwojowej.

W ramach nowego funduszu nie będą już modernizowane budynki uczelni, nie będzie również dotacji na zakup dla nich sprzętu laboratoryjnego. Przyszłe działania mają skupić się na wspieraniu innowacyjności gospodarki oraz konkurencyjności poszczególnych branż i sektorów. Dodatkowo będzie promowana efektywność energetyczna, wzmocnienie aktywności zawodowej społeczeństwa, jak również dokończenie rozpoczętego w latach poprzednich programu rozwoju infrastruktury transportowej.

Dzięki dotychczasowemu wsparciu środkami unijnymi, znaczącej poprawie uległa infrastruktura sektora badawczego. Stąd też istotnym jest, aby kolejne działania, podejmowane przy wsparciu kapitału z PO IR, umożliwiły lepsze dostosowanie podaży po stronie B+R do potrzeb obecnego rynku. Tym samy spowoduje to wzrost popytu po stronie przedsiębiorstw na konkretne i ukierunkowane innowacje czy prace badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie skierowane będzie jako wsparcie całego procesu powstania innowacji, bądź pod jego konkretny fragment. Oprócz technologicznych innowacji, dofinansowane zostaną także nowe rozwiązania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji w nim czasu pracy.

Strumienie środków z funduszu PO IR będą koncentrowane na tzw. inteligentnych specjalizacjach. Czyli na obszarach o największym potencjale gospodarczym i naukowym. Dodatkowo, w związku z ciągłymi zmianami klimatu oraz dużymi wymaganiami Unii Europejskiej odnośnie działań proekologicznych i ograniczenia emisji gazów, preferowane będą projekty badań z zakresu technologii środowiskowej , w tym niskoemisyjnej.

Cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się przede wszystkim na zwiększeniu innowacyjności gospodarki poprzez wzmocnienie jej potencjału konkurencyjnego. Będzie to możliwe dzięki ścisłej współpracy pomiędzy sektorem prywatnym – firmami, a sektorem nauki.

Wśród celów tematycznych zawartych w projektach rozporządzeń dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych, PO IR będzie skoncentrowane na 1 i 3 temacie:

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
1.1 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy;
1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu;

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości
3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji
3.4 Wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji