Miliony euro dla firm: rozwój, innowacje, remonty

flaga Unii Europejskiej

Strategię inwestowania w ramach polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybołówstwa określa Umowa Partnerstwa podpisana przez Komisję Europejską w maju 2014 roku. Na jej podstawie, na lata 2014 – 2020 Polska otrzyma od Unii Europejskiej 82,5 mld euro na realizację polityki spójności.

Biorąc pod uwagę problemy rozwojowe kraju, wdrożono programy operacyjne mające na celu: podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój technologiczny i innowacje, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, inwestowanie w edukację i walkę z ubóstwem. Na realizację programów operacyjnych przeznaczono kwotę ok. 76,9 mld euro.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw objęto planem nowoczesnego zarządzania firmą, poprzez wdrożenie usługi i handlu elektronicznego (zakup sprzętu i oprogramowania). Dofinansowaniu podlegają również szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników oraz ratowanie przedsiębiorstw mających problemy w związku z negatywną kondycją gospodarczą. Na zwiększenie atrakcyjności małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono kwotę 5,3 mld euro, natomiast na badania i innowacje 10,5 mld euro.

Na przedsięwzięcia infrastrukturalne 2014-2020, w szesnastu programach regionalnych przeznaczono fundusze ponad 32 mld euro, z których będą modernizowane i budowane drogi krajowe, obwodnice miast i trasy wylotowe, projekty z zakresu energetyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i ratownictwa medycznego.

W ramach Narodowego Planu Rewitalizacji do samorządów trafi 16,4 mld złotych na rozwój miejscowego rynku pracy i wsparcie dla małych przedsiębiorstw. Na walkę z emisją CO2 oraz lokalne projekty środowiskowe i kulturalne przeznaczono 9,5 mld zł, a 2 mld zł na rozwój lokalnego transportu i projektów informacyjno-komunikacyjnych, oraz 800 mln zł na dofinansowanie edukacji.

Projektem rewitalizacji objęto nie tylko miasta, ale również odnowę obszarów wiejskich (renowację budynków popegeerowskich, wsparcie przedsiębiorczości, zapobieganie bezrobociu). Projekt ten będzie funkcjonował nie tylko w formie dotacji ale również w formie pożyczek. Gminy będą miały możliwość ustanowienia Specjalnych Stref Rewitalizacji, co umożliwi skorzystanie z dotacji również przez gastronomię, małe sklepiki oraz punkty usługowe.