Nowe programy kształcenia na uczelniach

Studia wyższe w założeniu to nie tylko nauka. To aktywność społeczna, poszerzanie horyzontów i rozwijanie pasji. Dotychczas jednak nie było to uregulowane programowo.

Teraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, by uczelnie dbały o rozwój swoich studentów także poza salą wykładową. Mają monitorować proces zdobywanych przez nich umiejętności i wspierać ich w tym. Student powinien nie tylko uczyć się z podręczników, ale także czerpać wiedzę z życia.

Dlatego też w Ministerstwie został przygotowany dokument, który jasno określa czym musi się charakteryzować absolwent szkoły wyższej bez względu na to, jaki kierunek ukończył. Dodatkowo Ministerstwo chce, by uczelnie przygotowały nowy program nauczania, inny niż dotychczas. Obecnie program określa rodzaj przedmiotów, ilość godzin do odbycia w ich zakresie oraz formę ich zaliczenia. Zmiany mają dotyczyć wprowadzenia do niego umijętności, jakie student miałby zdobywać w trakcie kształcenia.

Do najważniejszych, wskazywanych przez Ministerstwo będą należały:

  • zdolność samodzielnego uczenia się przez całe życie,
  • umiejętność planowania własnej kariery,
  • zdolność współpracy z innymi i pracy w zespole,
  • kreatywność i przedsiębiorczość,
  • udział w życiu kulturalnym.

W trakcie nauki studenci byliby rozliczani nie tylko z wiedzy teoretycznej, ale także właśnie ze zdobytych umiejętności. Dokument nie określa jednak, według jakich kryteriów studenci byliby oceniani, stwarza tylko sylwetkę absolwenta szkoły wyższej.